PRO MOŽNOST ZAPŮJČENÍ OD VÁS BUDEME POTŘEBOVAT:

 

  1. občanský průkaz (půjčení pouze osobám nad 18 let)
  2. zálohu ve výši 1000 Kč v hotovosti na každé ze zapůjčených kol či dětských vozíků

Smluvní podmínky pro nájem sportovního vybavení:

Účel smlouvy: Účelem smlouvy o nájmu je časově omezený nájem sportovního vybavení dle specifikace ve formulářové části Smlouvy. Tyto smluvní podmínky, jako nedílná součást smlouvy, stanoví podmínky nájmu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, stanovenou ve formulářové části smlouvy.

Závazky zákazníka: Užívat předmět nájmu jen k tomu účelu, ke kterému je určen a který je v souladu se Smlouvou. Zaplatit Pronajímateli nájemné určené v platném Ceníku služeb. Nakládat s předmětem nájmu tak, aby nedošlo k jeho odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení. Každou z těchto skutečností je povinen ihned nahlásit Pronajímateli. Vrátit předmět nájmu Pronajímateli ve stanoveném termínu a ve stavu odpovídajícím stavu při převzetí. Před převzetím předmětu nájmu uhradit Pronajímateli depozita na případná plnění, která mohou vyplývat z porušení této Smlouvy. Výše depozit je uvedena ve formulářové části Smlouvy, s tím, že tato depozita nebo jejich části, které nebudou použity na úhradu nájemného nebo dalších případných plnění vyplývajících z této Smlouvy, budou po skončení nájmu Zákazníkovi vráceny.

Závazky pronajímatele: Předat Zákazníkovi předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému využívání. Převzít předmět nájmu v souvislosti s ukončením nájmu. Řádně vyúčtovat složená depozita v případě ukončení nájmu.

Sankční ustanovení: V případě, že Zákazník není schopen vrátit předmět nájmu v den skončení nájmu do 17:00, je Pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši půjčovného za 1 den nájmu (bez nároku na další využívání). V případě, že Zákazník není schopen vrátit předmět nájmu ani v den následující po dni skončení nájmu nejpozději do 10:00, je Zákazník povinen Pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši ceny nevráceného předmětu nájmu. Složené depozitum na nájem bude použito na úhradu smluvní pokuty nebo její části. V případě, že během nájmu dojde ke vzniku vady předmětu nájmu, bude nájem ukončen s tím,že depozitum na předmět nájmu se stane depozitem na provedení opravy. Pronajímatel zajistí odstranění závady. V případě, že bude uznáno, že vada nebyla způsobena Zákazníkem, Zákazník opravu nehradí a složené depozitum na provedení opravy mu bude vráceno. V opačném případě je Zákazník povinen uhradit cenu opravy a na její úhradu bude použito složené depozitum na provedení opravy, rozdíl bude zákazníkovi vrácen. Pokud cena opravy přesáhne složené depozitum, vzniklý rozdíl Zákazník bezodkladně uhradí. V případě, že vadný předmět nájmu bude posouzen jako neopravitelný, je Zákazník povinen Pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši ceny předmětu nájmu.

Upozornění: Použití předmětu nájmu je na vlastní nebezpečí, Pronajímatel neručí za případná zranění, škody na majetku či zdraví. Pro každé použití pronajímaného vybavení doporučujeme nepřeceňovat své síly a dovednosti a pohybovat se jen v terénu určeném pro předmět nájmu. U předmětu nájmu je zakázáno provádět servisní úkony či montovat vlastní doplňky. Námi poskytovaná sportovní výbava je určena pro turistické použití, použití v extrémním terénu či na závodech je v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

Partneři

Ubytování na Kvildě Rafty lodě Půjčovna koloběžek na Kvildě

Facebook


TOPlist